Skip to content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

AVÍS LEGAL

TITULARITAT DEL WEB:

ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA
C/Doctor Dou, 7 baixos, 08001 Barcelona
Tel: 93.317.69.06
e-mail: acc@ceramistescat.org
NIF: G58146937.
Inscrita al Registre de Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 27.902/Secció 1 del Registre de Barcelona.

En cas de dubte sobre les següents condicions, pot contactar amb nosaltres a les dades indicades.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS:

Aquestes condicions (en endavant denominades “avís legal”) tenen per objecte regular l’ús d’aquest web i de la resta de webs titularitat de ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA (en endavant l’ACC).

L’accés i la utilització del lloc web per part de l’usuari representa l’acceptació expressa, plena i sense reserves dels avisos legals, les condicions i els termes d’ús que conté. L’accés i la utilització d’aquest web és responsabilitat exclusiva de l’usuari.

L’ACC pot oferir a través del lloc web, serveis o productes que poden estar sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s’informarà l’usuari en cada cas concret i que desenvolupen i complementen aquest avís legal.

Aquest web s’ha desenvolupat en benefici dels associats actuals o potencials de l’ACC.

OBLIGACIONS DE L’USUARI:

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, els bons costums, les exigències de la bona fe, aquest avís legal i altres condicions aplicables que s’incloguin en aquest web.

Està expressament prohibit:

1. Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest avís legal i en altres condicions aplicables, lesius dels drets i dels interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de l’ACC.

2. Utilitzar continguts i serveis que estiguin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial de l’ACC o de tercers sense que l’usuari hagi obtingut prèviament dels titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o que pretén efectuar.

3. Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts tret que disposi de l’autorització del titular dels corresponents drets o estigui legalment permès.

4. Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el funcionament normal de la xarxa, el sistema o equips informàtics de l’ACC o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i els arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.

L’usuari es compromet a custodiar adequadament les dades identificadores (usuari–contrasenya) per accedir als serveis que s’ofereixen al web. Així mateix, es compromet a no cedir-ne l’ús ni permetre-hi l’accés a tercers. L’usuari serà responsable pels danys i els perjudicis que es puguin derivar d’un ús indegut d’aquesta informació.

L’usuari garanteix l’autenticitat i la veracitat de totes les dades que comuniqui, i és responsabilitat seva actualitzar la informació subministrada.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts del lloc web (URL), tant els textos, com les imatges, els arxius d’àudio i vídeo, el disseny gràfic, el codi font, els logos, les marques etc., són titularitat exclusiva de l’ACC o de tercers titulars que han autoritzat degudament la seva inclusió en el web i estan emparats per la normativa reguladora de la propietat intel·lectual i industrial.

L’usuari s’obliga a respectar els drets de propietat industrial i intel·lectual de l’ACC i de qualsevol altre tercer. L’ús o l’accés a aquesta pàgina web no comporta l’atorgament de cap dret sobre les marques, els noms comercials o els signes distintius de cap classe continguts al web.

L’usuari pot descarregar, copiar electrònicament i imprimir parts dels continguts del lloc web, sempre que això sigui per a ús privat, no comercial. Està expressament prohibida la utilització del contingut del web amb finalitats públiques o comercials.

L’ACC es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació que conté el web així com la configuració, les prestacions i els serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de cap avís previ.

L’ACC es reserva el dret a eliminar la totalitat o part d’aquest web.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del lloc web. En conseqüència, l’ACC, els seus socis, empreses del grup, col·laboradors i representants, queden exonerats de qualsevol mena de responsabilitat que es pugui derivar de les accions de l’usuari.

L’ACC farà tots els esforços i utilitzarà tots els mitjans raonables per evitar qualsevol error en els continguts del web.

L’ACC farà tots els esforços i utilitzarà tots els mitjans raonables perquè el web estigui disponible si bé no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al web ni assumeix cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades que es produeixin durant la connexió a Internet.

LLICÈNCIA D’ENLLAÇOS

Els usuaris i, en general, les persones que vulguin crear un enllaç han de complir les condicions següents, sempre amb autorització prèvia:

No s’han de fer manifestacions, indicacions falses, inexactes, incorrectes o denigradores sobre el web l’ACC o les seves propietats i, en particular, no s’ha de declarar ni donar a entendre que l’ACC col·labora, és un soci col·laborador i que en qualsevol forma ha supervisat o assumit els continguts o serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web en què s’estableix l’enllaç.

L’establiment d’enllaços no implica l’existència de relacions entre L’ACC i el propietari de la pàgina web en què s’estableixi, ni l’acceptació ni l’aprovació de l’ACC dels seus continguts o serveis.

MENORS DE CATORZE ANYS

Aquest web no està dirigit a menors de 14 anys, en conseqüència, s’han d’abstenir de facilitar-hi cap informació de caràcter personal.

DENEGACIÓ I RETIRADA DE L’ACCÉS

L’ACC es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al web o als seus serveis, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, als usuaris que no compleixin aquest avís legal o altres condicions d’ús aplicables.

MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS

L’ACC, després de comunicar-ho als usuaris, es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment, els avisos legals, les condicions i els termes d’ús que contenen.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o l’execució d’aquest avís legal es regeixen per la legislació espanyola.

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

Back To Top