Skip to content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Nova publicació del Museo Nacional de Ceràmica González Martí

El present volum recull una sèrie d’articles que presenten investigacions recents dutes a terme a la península ibèrica sobre ceràmiques vidriades. En els setze capítols que componen aquest volum, el tema del vidriat s’aborda des de diferents perspectives, com els centres de producció o la caracterització diacrònica de les produccions d’un determinat lloc. També es tracten problemàtiques específiques: tal és el cas dels gresols de vidre visigots, la presència de calci i fòsfor en les ceràmiques vidriades o la presentació d’una base de dades sobre vidriats medievals de la península ibèrica.

Si atenem a el període històric que engloben, les aportacions més nombroses es centren en l’època medieval islàmica, seguides de les que tracten la problemàtica en referència a produccions baixmedievals cristianes i modernes i, finalment, de les que tracten el període visigot. Quinze dels capítols fan referència a materials peninsulars (incloent Espanya i Portugal), mentre que un és una síntesi de les ceràmiques marroquines. Cronològicament, els treballs abasten des del segle VI fins al XVIII.

Tanca el volum la presentació de la base de dades de lliure accés Western Mediterranean Glazes (WMGlaze) sobre ceràmiques vidriades de la Mediterrània occidental, en la qual s’inclou documentació gràfica macroscòpica i microscòpica de les peces i és possible consultar les anàlisis arqueomètrics de pastes ceràmiques i de vidriats examinats.
Obra bilingüe publicada en espanyol i traduïda a l’anglès.

Descàrrega gratuïta

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

Back To Top