Skip to content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

COM ENS ORGANITZEM

L’ACC està administrada per una Junta Directiva que fa les funcions d’òrgan gestor. Els seus membres són escollits periòdicament per la resta de socis.

La feina de l’associació es canalitza mitjançant les Vocalies que son grups de treball especialitzats formats per socis voluntaris i coordinats per un Cap de Vocalia. Els membres de la Junta Directiva es reuneixen mensualment amb els caps de les vocalies per consolidar, definir i coordinar les línies de treball.

Anualment s’organitza l’Assemblea General de Socis que promou la participació directa de tots els membres de l’associació. En la convocatòria són informats i consultats sobre el funcionament de l’entitat, els pressupostos i sobre la ratificació i renovació dels càrrecs de la Junta Directiva.

Tots els associats poden participar en qualsevol de les vocalies existents. Des de l’associació, s’anima a que la col·laboració sigui més àmplia per tal de guanyar en qualitat i repercussió.

Us animem a participar en les activitats de l’associació!

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

Back To Top