Skip to content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

VOCALIES

La feina de l’associació es canalitza mitjançant les Vocalies que son grups de treball especialitzats formats per socis voluntaris i coordinats per un Cap de Vocalia.

Vocalia de Promoció Ceràmica

La vocalia de Promoció Ceràmica s’encarrega de la promoció i divulgació de l’obra artística dels socis, així com de donar a conèixer el que es fa actualment en ceràmica creativa o d’autor. Gestiona la Sala d’Exposicions de l’ACC i dinamitza altres espais culturals relacionats amb la ceràmica artística. Les exposicions a la Sala de l’ACC es renoven aproximadament cada sis setmanes.

Vocalia de Fires

Aquesta vocalia promou el producte personalitzat i artesanal dels socis de l’ACC, a través de la Fira del Portal de l’Àngel que se celebra cada any. A més, participa en altres esdeveniments i fires a diverses poblacions del territori amb un estand que representa l’associació.

Vocalia de Secretaria i Règim Intern

Coordina tots els assumptes d’ordre intern de l’associació, a través d’una secretaria permanent amb un horari establert. Entre les seves atribucions està la tresoreria, les publicacions de l’Associació i la gestió de la Biblioteca.

Vocalia de Projecció de l’Associació

S’encarrega de l’expansió de l’Associació cap a altres sectors que puguin tenir connexions amb el camp de la ceràmica, així com d’arribar a aquells que formant part del col·lectiu ceràmic que encara no coneixen l’ACC.

Vocalia de Relacions Institucionals i Comunicació

Aquesta vocalia propicia les relacions amb les diferents administracions per tal de donar a conèixer les activitats que duen a terme l’ACC i els seus socis en l’espectre social i cultural de Catalunya. A més, gestiona les campanyes de promoció i divulgació i és responsable de la difusió de la imatge de l’associació i de les activitats dels seus socis a través de les xarxes socials, millorant la visibilitat de la ceràmica artística i comercial amb l’objectiu de prestigiar la ceràmica dins la nostra societat.

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

Back To Top